Noteikumi

INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Līguma priekšmets

1.2. Pārdevējs – SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, turpmāk e.augluserviss.lv, kas atrodas interneta tirdzniecības vietnē https://e.augluserviss.lv, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam;

1.3. Pircējs - rīcībspējīga persona, kas ir vai nav reģistrējusies e.augluserviss.lv un veic pasūtījumu internetveikalā. Reģistrējoties internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Internetveikalā;

1.4. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu;

1.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī;

1.6. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;

1.7. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

2. Reģistrācija

2.1. Lai varētu izmantot internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējs var to izdarīt bez reģistrācijas vai arī reģistrējoties. Lai izveidotu savu personīgo kontu internetveikalā, var reģistrēties trīs veidos: izmantojot reģistrācijas pamatdatus (norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un paroli); izmantojot Facebook profilu; vai izmantojot Google+ profilu.

2.2. Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas,  Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību internetveikalā, pievienojoties ar savu paroli. Ja internetveikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti internetveikala vietnē;

2.3. Veicot reģistrāciju, Pircējs var norādīt vai vēlas saņemt Pārdevēja jaunumus, tādējādi piekrītot, ka šādus jaunumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs nevēlas tos saņemt un to ir atbilstoši apstiprinājis, Pārdevējs nesūtīs Pircējam jaunumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu;

2.4. Reģistrētie Pircēji pēc saviem ieskatiem var norādīt atbilstošās sadaļās savu vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruņa nr. un citu informāciju. Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Internetveikala pakalpojumus.

2.5. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus internetveikala pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.

2.7. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot internetveikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

2.8. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi.

3. Preču pasūtīšana

3.1. Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pastu;

3.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem;

4. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

4.1. Preču cenas izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī;

4.2. Pircējs par precēm un piegādi var norēķināties šādos veidos:

4.2.1. Pie pasūtījuma saņemšanas, izmantojot kādu no internetveikalā
norādītajiem apmaksas veidiem – apmaksa ar skaidru naudu vai apmaksa
ar norēķinu karti.

4.2.2. Pie pasūtījuma veikšanas, izmantojot Paypal un maksājuma karti.

5. Preču piegāde

5.1. Pārdevējs piegādā Preces Pircēja norādītajā piegādes adresē;

5.2. Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā;

5.3. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu;

5.4. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem preces pašai. Ja pasūtītās preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona.  Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona;

5.6. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, Pircēju nevar sazvanīt u. c. objektīvi iemesli), Pārdevējs ir tiesīgs ieturēt piegādes maksu 5 (piece) eiro, par atkārtotu preču piegādi.

5.7. Pārdevējs piegādā Pircējam preces internetveikalā pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, 1h intervālā. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku;

5.8. Ja Pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs vai iekšējs bojājums), vai ja sūtījums piegādāts ar nokavējumu, viņam tas ir jāpaziņo Pārdevējam uz e-pastu veikals@augluserviss.lv vai zvanot pa tālruņa nr. +371 26008458, 24h laikā no pasūtījuma piegādes brīža. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts laicīgi un bez bojājumiem. Pārdevējs pārbauda norādītos apstākļus 1 (vienas) darba dienas laikā no e-pasta un/vai zvana saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

6. Preču atgriešana

6.1. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām;

6.2. Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā.

6.3. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

a) preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

b) tiek piegādātas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;

c) preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

d) citos likumā paredzētajos gadījumos;

6.5. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci Pārdevējam Buļļu ielā 45, Rīgā, LV-1067.

6.6. Atgriezto preci Pārdevējs var aizstāt ar to pašu preci vai aizvietot ar citu preci, iepriekš saskaņojot to ar Pircēju.

6.7. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

6.8. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;

6.9. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

7. Preču kvalitātes garantija

7.1. Pārdevējs nodrošina un komplektē Pircējam preces ar visaugstāko iespējamo kvalitāti, kāda ir pieejama uz esošo brīdi

8. Citi noteikumi

8.1. Ja piekļūšana internetveikalam, reģistrācija internetveikalā vai pasūtījuma veikšana internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem

8.2. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm  atšķiras no preču izskata dabā.

 

PRIVĀTUMA POLITIKA UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatne ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt un atcerēties lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?
Augusts.lv veikalā tiek izmantoti gan būtiskie sīkfaili (nodrošinot tīmekļa vietnes darbību vai atvieglojot vietnes izmantošanu), piemēram, filtrēšanas iestatījumi vai pierakstīšanās atgādinājums, kā arī analītiskās sīkdatnes. e.augluserviss.lv veikals izmanto Google Analytics sīkfailus. Tie tiek reģistrēti, kad e.augluserviss.lv veikals izmanto Google Analytics - Google, Inc. (turpmāk tekstā - Google) piedāvāto tīmekļa analīzes pakalpojumu, kas palīdz analizēt, kā tiek izmantota šī vietne. Iepriekš minētie analītikas sīkfaili ļauj mums noteikt un skaitīt apmeklētāju skaitu un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas tīmekļa vietnē tās lietošanas laikā. Tādējādi šo informāciju var izmantot profilēšanas nolūkos. Tas mums palīdz uzlabot vietnes darbību, piemēram, nodrošinot to, ka lietotāji viegli atradīs to, ko viņi meklē. Sīkdatnēs saņemtā informācija par šīs vietnes izmantošanu ir standarta informācija par lietotāja iestatījumiem, un Google to pārsūta un glabā ka anonīmu informāciju par vietnes apmeklētāja darbībām. e.augluserviss.lv veikals neizmantos un neļaus nevienai trešai pusei izmantot statistiskās analīzes rīku, lai izsekotu vai savāktu jebkādu informāciju, kas ļauj identificēt šīs vietnes apmeklētājus. Google var nodot informāciju, ko Google Analytics savākusi trešajām personām, kā to paredz likums, vai ja šīs trešās puses apstrādā informāciju Google vārdā. Saskaņā ar Google Analytics pakalpojuma noteikumiem un nosacījumiem Google nesaista Jūsu IP adresi ar jebkādu citu Google rīcībā esošu informāciju.

Sīkdatņu dzēšana
Lai dzēstu sīkdatnes un vairāk uzzinātu par tām, lasiet šeit – www.aboutcookies.org. Tomēr ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs atteiksieties vai izslēgsiet, vai dzēsīsiet sīkdatnes, dažas vietnes funkcionalitātes var tikt zaudētas.